083520307 info@surkhetcampus.edu.np

Syllabus

S.N View title Date And time Download
1 M.ED.Semester Course 2019-11-07 05:17:48
2 BICT sixth sem software Engineering and project management 2019-02-01 07:09:02
3 BED ICT fifth semester java Programming 2019-02-01 07:07:46
4 ICT fifth semester Curriculum syllabus 2019-02-01 07:06:44

Notice

S.N View title Date And time Download
1 अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-03-20 04:54:34
2 B.Ed.ICT First Semester Result, 2076 2020-03-19 01:20:05
3 Exam form fill up Notice: ICTE I,VI,VIII Semester 2020-03-19 01:12:09
4 Exam Schedule : Bachelor's Level Fourth Year-2077 2020-03-12 01:30:54
5 स्थानीय विदाको सूचना । 2020-03-05 08:45:45
6 M.Ed.Second Semester Exam Routine 2076 2020-03-02 09:00:48
7 M.Ed. 2 nd Year (Social Justice in Education) Viva Notice 2020-03-01 10:23:28
8 स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा बन्द सम्बन्धी सूचना, 2076 2020-02-27 07:01:27
9 ICTE पाँचौ सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2020-02-27 06:57:36
10 M.Ed.Second Semester Class End Notice 2020-02-20 00:36:57
11 Exam Schedule : Master's Level 1st Year-2076 2020-02-19 02:46:13
12 Exam Schedule:One Year B.Ed.2076 2020-02-19 00:46:38
13 M.Ed.Second Semester Form Fill Up Notice 2076 2020-02-17 09:19:57
14 स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी संशोधित सूचना । 2020-02-16 07:46:46
15 M.ed.II Yr.Pop Ed.591 Practical Notice 2020-02-13 00:24:41
16 M.Ed.First Semester Entrance Examination Result 2020-02-06 02:59:43
17 M.Ed.first semester Class & Admission Notice 2020-02-06 02:56:50
18 M.Ed.Third Semester Mid Term Exam Routine 2020-02-03 09:48:11
19 स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना 2020-02-03 00:51:55
20 ICTE तेस्रो सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सूचना 2020-02-02 09:50:18
21 वी.एड.चौथो वर्षको सूचना 2020-02-02 01:15:27
22 हिउंदे विदा सम्बन्धी सूचना 2019-12-30 03:49:08
23 B.Ed.4th Semester form fill Up Notice 2019-12-27 02:32:01
24 स्नातकोत्तर कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2019-12-20 02:12:32
25 Exam Schedule:Master's Level 2 Year-2076 2019-12-03 20:53:46
26 बि.एड.प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन सूचना 2019-11-11 02:52:44
27 एम.एड.तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा तालिका, २०७६ 2019-11-10 22:45:36
28 वि.एड.दोश्रो वर्षको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-11-05 00:42:40
29 एम.एड. प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना आवेदन फाराम भर्ने सूचना 2019-11-05 00:36:12
30 ICTE दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । 2019-11-04 01:06:33
31 शोक विदा सम्बन्धी सूचना 2019-11-01 05:02:17
32 ICTE छैटौं र आठौं सेमेष्टरको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-10-31 04:11:49
33 शोक विदा सम्बन्धि सूचना 2019-09-25 02:27:56
34 स्नातक तह सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा विषयको पुनः प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2019-09-24 22:34:19
35 एक वर्षे वी.एड.को अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सूचना 2019-09-24 05:58:11
36 २०७६ सालको वडा दशैं, तिहार, हिंउदे तथा वर्षे र स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना 2019-09-23 01:49:05
37 स्नातक तह प्रथम सेमेष्टर ICTE विषयको भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-09-22 07:00:17
38 ICTE Entrance Result, 2076 2019-09-22 06:24:45
39 M.Ed.Third Semester Mid Term Exam Routine 2019-09-11 23:05:39
40 B.Ed.ICTE 5th Semester Routine 2019-09-09 22:41:45
41 स्नातक तह तेस्रो वर्षकाे भर्ना तथा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 2019-08-28 22:07:27
42 M.Ed.First Semester Routine 2076 2019-08-01 22:59:13
43 स्नातक तहकाे िदवा तथा िबहानीकाे कक्षा स्थीगत सम्बन्धी सूचना 2019-07-29 02:27:51
44 B.Ed.ICTE 6th Sem.form fillup Notice 2019-03-04 20:31:18
45 B.Ed.4th ICTE semester Routine 2075 2019-03-03 03:16:55
46 Thesis Writing Orientation Class (English Group) 2019-03-01 00:37:14
47 M.Ed.First Semester Class & Admission Notice 2019-02-25 05:13:59
48 Notice of M.Ed.Second Semester Exam Faram 2019-02-23 20:56:38
49 Notice for exam form of M.Ed.Second Semester 2019-02-21 04:58:35
50 4 Years Bachelor IV Exam Routine 2019-02-17 22:05:34
51 M.Ed.II Yr. Practical Notice 2019-02-17 02:55:52
52 M.Ed. II Yr.Teaching Practice Notice 2019-02-14 21:27:57
53 Bachelor Level Fourth Yr. Class End Notice 2019-02-13 04:42:23
54 Result & Admission Notice M.Ed.First Semester 2019-02-13 04:37:53
55 M.Ed.Entrance Result,2075 2019-02-13 04:25:03
56 Morning Shift Class closed notice because of master degree examination 2019-02-07 05:06:06
57 B.Ed.4th Semester form Fill-up Notice 2075 2019-02-06 01:50:51
58 Teaching Practice Notice 2019-02-05 04:47:06
59 Notice for entrance examination 2019-02-01 07:17:46